Osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub też wspólnikiem podatnika opodatkowanego ryczałtem zobowiązana jest do składania temu podatnikowi oświadczenia o podmiotach, w których posiada – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 5%:1) udziałów w kapitale,2) ogółu praw i obowiązków,3) tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania,4) innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym– w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem. Jeżeli stan faktyczny objęty oświadczeniem ulegnie zmianie, udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik zobowiązany jest do poinformowania podatnika o tym fakcie – w ramach aktualizacji oświadczenia – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.Oświadczenie składane podatnikowi nie obejmuje natomiast podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie, w tym z udziałem podmiotów pośredniczących.