CIT estoński a obowiązek informacyjny-czy dopełniłeś tego obowiązku?

Osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub też wspólnikiem podatnika opodatkowanego ryczałtem zobowiązana jest do składania temu podatnikowi oświadczenia o podmiotach, w których posiada – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 5%:1) udziałów w kapitale,2) ogółu praw i obowiązków,3) tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania,4) innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania […]